SPEAKERS

2

Xiaohu You

Southeast University
Purple Mountain Laboratories

3

Wen Tong

Huawei Technology Co., Ltd

1

Hongbo Zhu

Communication Society, Chinese Institute of Electronics
Internet of Things Committee, China Institute of Communications

3

Cheng-Xiang Wang

Southeast University
Purple Mountain Laboratories

5

Theodore S. Rappaport

New York University

6

Andreas F. Molisch

University of Southern California

20

Thomas Kürner

Technische Universität Braunschweig

15

Shidong Zhou

Tsinghua University

16

Ying Liu

Xidian University

7

Xiaodong Xu

China Mobile Communications Research Institute

18

Linglong Dai

Tsinghua University

9

Xiaojun Yuan

University of Electronic Science and Technology of China

13

Xuefeng Yin

Tongji University

10

Tsung-Hui Chang

The Chinese University of Hong Kong,Shenzhen

8

Xiang Cheng

Peking University

66

Jian Li

Huawei Technology Co., Ltd

55

Jianwu Dou

ZTE Corporation

11

Ke Guan

Beijing Jiaotong University

33

Ruonan Zhang

Northwestern Polytechnical University

6

Wei Fan

Southeast University

4

Shu Sun

Shanghai Jiao Tong University

12

Tingting Liang

National Instruments

19

Yong Shi

Chengdu KSW Technology Co., Ltd

Keysight

Petteri Heino

Keysight Technologies